Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W DREZDENKU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.drezdenko.pl

Treść strony

Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2011r.

Informacje ogólne
Uprzejmie informujmy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) Rada Miejska w Drezdenku jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012 – 2015.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Liczba ławników wybieranych przez Radę Miejską w Drezdenku
Liczbę ławników wybieranych przez poszczególne rady gmin do wszystkich sądów działających na obszarze właściwości sądu okręgowego, w tym także liczbę ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, ustala kolegium sądu okręgowego; liczbę ławników do poszczególnych sądów rejonowych ustala się po zasięgnięciu opinii prezesów tych sądów. Prezes sądu okręgowego podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnym radom gmin najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów (do 31 maja 2011 r.)

 

Uwaga: Informujemy, że w dniu 30 maja br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana zmiania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która znacząco zmienia zasady zgłaszania kandydatów na ławników. Ustawa ta wchodzi w życie 14 czerwca br., co oznacza, że od tego dnia zasady zgłaszania kandydatów na ławników ulegają istotnej zmianie. Dodatkowo informujemy, że w dniu 9 czerwca br. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. W związku z tym, że w/w rozporządzenie wchodzi w życie  w dniu 14 czerwca br. zmianie ulegnie także wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości, dokumenty złożone do dnia 13 czerwca br. przez kandydatów na ławników według dotychczasowych przepisów będa uznawane za prawidłowe w momencie wyboru.

 

Metryka

 • opublikował: Kaczmarek Elwira
  data publikacji: 2011-08-30 14:08
 • zmodyfikował: Kaczmarek Elwira
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-30 15:05

Zasady zgłaszania kandydatów na ławników obowiązujące od dnia 14 czerwca br.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu  
kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać  
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów
prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, 
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Kto może zgłosić kandydata?
Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy

W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez mieszkańców Gminy Drezdenko, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców zgłaszających.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia:
1.  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2.  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o  
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, ze nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, 
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do 
wykonywania funkcji ławnika,
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie 
dowodu osobistego.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Zgłaszanie kandydatów przez  przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa
Do zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową zarejestrowana na podstawie przepisów prawa  dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być zgłoszona osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgłaszać kandydatów na ławników można tylko do dnia 30 czerwca 2011r.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Drezdenku po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Metryka

 • opublikował: Kaczmarek Elwira
  data publikacji: 2011-08-30 14:23
 • zmodyfikował: Kaczmarek Elwira
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-31 09:00

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Kaczmarek Elwira
  data publikacji: 2011-08-30 14:26
 • zmodyfikował: Kaczmarek Elwira
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-30 14:26

Zasady zgłaszania kandydatów na ławników obowiązujące przed dniem 14 czerwca br. - nieaktualne

Kto może być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył 30 lat,
4)  jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)  nie przekroczył 70 lat,
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.   

Ławnikiem nie może być:
1)  osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)  osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)  funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)  adwokat i aplikant adwokacki,
5)  radca prawny i aplikant radcowski,
6)  duchowny,
7)  żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
8)  funkcjonariusz Służby Więziennej,
9)  radny gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Kto może zgłosić kandydata?
Kandydatów na ławników (do 30 czerwca 2011 roku) zgłaszają radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.

Zgłaszanie kandydatów przez  przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis i zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzone pieczęcią nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego (wzór poniżej) do której kandydat ma obowiązek załączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5) dodatkowo do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Wzór karty zgłoszenia na ławnika dostępny jest w pok. 101 (I piętro) oraz poniżej.

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Drezdenku w pok. 101 (I piętro) w godzinach pracy urzędu.

Uwaga: Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgłoszenie zawierające kartę zgłoszenia niewypełnioną zgodnie z wymogami określonymi w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęło do rady miasta po upływie określonego terminu (30.06.2011) pozostawia sie bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. 

 

Metryka

 • opublikował: Kaczmarek Elwira
  data publikacji: 2011-08-30 14:41
 • zmodyfikował: Kaczmarek Elwira
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-30 15:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68972
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-08-31 09:00:00