Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Intranet

Zaloguj się

Kalendarium

«wrzesień 2019»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja

Treść strony

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku
§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Drezdenku i nadaje się jej statut w brzmieniu Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku, zwany dalej Statutem, określa cele i zasady działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku.
2. Młodzieżowa Rada Miejska w Drezdenku, zwana dalej Młodzieżową Radą, jest reprezentacją uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy Drezdenko.
3. Działalność w Młodzieżowej Radzie jest pracą społeczną.
4. Liczbę Radnych Młodzieżowej Rady i sposób ich wyboru określa Regulamin przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej Rady umieszczony w rozdziale 7 do Statutu Młodzieżowej Rady.
5. Młodzieżowa Rada ma charakter apolityczny.
§ 2. 1. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest Urząd Miejski w Drezdenku, ul. Warszawska 1.
2. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 1 rok.
3. Obszarem działania jest Gmina Drezdenko.
§ 3. 1. Młodzieżowa Rada ma prawo używania pieczątki okrągłej z napisem: „Młodzieżowa Rada Miejska w Drezdenku”.
Rozdział 2.
Zakres działania i zadania Młodzieżowej Rady
§ 4. Celami Młodzieżowej Rady są:
1) rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży;
2) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działalności młodzieży;
3) kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;
4) rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych;
5) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia;
6) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych i twórczych na terenie Gminy Drezdenko;
7) zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu Gminy Drezdenko;
8) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej;
9) kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych;
10) poznawanie historii i kultury innych państw.
§ 5. Młodzieżowa Rada może realizować swoje cele poprzez:
1) spotkania z władzami miejskimi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie spraw dotyczących młodzieży;
2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących spraw młodzieży;
3) delegowanie członków Młodzieżowej Rady na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji;
4) zwracanie się do Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz Burmistrza Drezdenka z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej oraz z zapytaniami;
5) inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży w Gminie Drezdenko;
6) organizowanie imprez propagujących cele Młodzieżowej Rady;
7) organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji;
8) prowadzenie działalności informacyjno - doradczej;
9) współpracę z samorządami uczniowskimi szkół ponadpodstawowych;
10) udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia;
11) organizowanie przez ludzi młodych pomocy charytatywnej;
12) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi, a w szczególności innymi Młodzieżowymi Radami.
§ 6. Do wyłącznej właściwości Młodzieżowej Rady należy:
1) uchwalanie planu pracy Młodzieżowej Rady;
2) powoływanie komisji Młodzieżowej Rady i określanie ich zadań;
3) wybór i odwoływanie Prezydium;
4) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady;
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Młodzieżowej Rady, w tym zajmowanie stanowisk.
Rozdział 3.
Skład i kompetencje Młodzieżowej Rady
§ 7. W skład Młodzieżowej Rady wchodzą Radni, wybrani według zasad określonych w Regulaminie przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej Rady.
§ 8. Radni Młodzieżowej Rady mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do organów Młodzieżowej Rady;
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w posiedzeniach Młodzieżowej Rady;
3) zgłaszać projekty uchwał, postulaty, inicjatywy oraz inne wnioski;
4) wnioskować o uzupełnienie porządku obrad sesji Młodzieżowej Rady o sprawę, którą uważa za pilną i społecznie uzasadnioną, zwłaszcza taką, która wynika z postulatów i skarg wyborców;
5) uczestniczyć w pracach komisji Młodzieżowej Rady;
6) zabierać głos w dyskusjach;
7) składać interpelacje i zapytania do Przewodniczącego Młodzieżowej Rady;
8) brać udział we wszystkich przedsięwzięciach Młodzieżowej Rady;
9) prowadzić pozasesyjną działalność zgodną z celami statutowymi Młodzieżowej Rady.
§ 9. Radni Młodzieżowej Rady mają obowiązek:
1) przestrzegać Statutu i uchwał Młodzieżowej Rady;
2) czynnie uczestniczyć w pracach Młodzieżowej Rady;
3) uczestniczyć w sesjach Młodzieżowej Rady i pracach komisji;
4) brać udział w pracach co najmniej jednej komisji;
5) informować środowiska uczniowskie o działalności Młodzieżowej Rady;
6) przedstawiać wnioski środowisk uczniowskich na sesjach Młodzieżowej Rady;
7) przedkładać Prezydium Młodzieżowej Rady usprawiedliwienia w razie nieobecności na posiedzeniu Młodzieżowej Rady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia posiedzenia;
8) przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznych;
9) powiadamiać Przewodniczącego Młodzieżowej Rady o zmianie miejsca nauki i zamieszkania.
§ 10. Wygaśnięcie mandatu Radnego Młodzieżowej Rady następuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
2) ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych sesjach Młodzieżowej Rady;
4) śmierci;
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub prawomocnego orzeczenia o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego lub środka poprawczego;
6) cofnięcia na piśmie zgody, o której mowa w Regulaminie przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej Rady (w przypadku osoby małoletniej);
7) odmowy złożenia ślubowania, o którym mowa w Regulaminie przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej Rady.
Rozdział 4.
Organizacja pracy Młodzieżowej Rady
§ 11. 1. Młodzieżowa Rada działa w oparciu o plan pracy uchwalany corocznie, w którego realizacji uczestniczą Prezydium oraz komisje.
2. Obrady Młodzieżowej Rady, jej Prezydium i komisji są jawne.
3. Młodzieżowa Rada może podjąć uchwałę o wyłączeniu jawności części lub całości sesji. W takim przypadku, w niejawnej części sesji brać udział mogą wyłącznie Radni oraz osoby niezbędne do prawidłowego przebiegu sesji.
4. Młodzieżowa Rada obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Sesje Młodzieżowej Rady zwołuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 Radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza Drezdenka w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, załączając do zawiadomienia projekt porządku obrad.
6. W obradach mogą uczestniczyć osoby nie będące radnymi i zabierać głos za zgodą Przewodniczącego obrad. Osobom tym nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu.
7. Z obrad Młodzieżowej Rady sporządza się protokół.
8. Obrady Młodzieżowej Rady odbywają się w Siedzibie Młodzieżowej Rady.
9. W szczególnych okolicznościach obrady Młodzieżowej Rady mogą odbywać się w innym miejscu niż w określonym w § 11 ust. 8.
10. Pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady.
11. Pierwszą sesję, do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, prowadzi najstarszy wiekiem członek Młodzieżowej Rady obecny na sesji.
§ 12. 1. Pracami Młodzieżowej Rady kieruje Prezydium Młodzieżowej Rady, zwane dalej Prezydium, składające się z Przewodniczącego, trzech Wiceprzewodniczących.
2. Młodzieżowa Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, zwanego dalej Przewodniczącym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego jej składu, w głosowaniu tajnym.
3. Młodzieżowa Rada wybiera ze swego grona na wniosek Przewodniczącego trzech Wiceprzewodniczących, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego jej składu, w głosowaniu tajnym.
4. Prezydium wybierane jest na pierwszej sesji nowo wybranej Młodzieżowej Rady.
5. Rada może odwołać członka Prezydium lub całe Prezydium większością ⅔ statutowego składu Młodzieżowej Rady w głosowaniu tajnym na wniosek ¼ statutowego składu Młodzieżowej Rady złożony na piśmie nie później niż na 14 dni przed sesją Młodzieżowej Rady, na której ma być rozpatrywany.
6. Jeżeli wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty głosowania w sprawie odwołania.
7. Odwołany członek Prezydium lub całe Prezydium pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub Prezydium.
§ 13. Do zadań Prezydium należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Młodzieżowej Rady;
2) określanie sposobu wykonywania uchwał;
3) wykonywanie budżetu;
4) realizacja uchwał Młodzieżowej Rady;
5) udzielanie odpowiedzi na interpelacje Radnych;
6) informowanie środków masowego przekazu o działalności Młodzieżowej Rady;
7) nadzorowanie oficjalnej strony internetowej Młodzieżowej Rady.
§ 14. Do kompetencji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady;
2) realizacja uchwał Młodzieżowej Rady;
3) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz;
4) organizowanie prac Młodzieżowej Rady i Prezydium;
5) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady;
6) ustalanie projektu porządku obrad Młodzieżowej Rady;
7) przewodniczenie obradom sesji Młodzieżowej Rady i Prezydium;
8) koordynacja działań komisji Młodzieżowej Rady;
§ 15. 1. Z upoważnienia Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
2. W przypadku, gdy Przewodniczący nie wyznaczył jednego z Wiceprzewodniczących do pełnienia jego obowiązków w czasie nieobecności, obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
§ 16. 1. Młodzieżowa Rada może powoływać stałe i doraźne komisje, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
2. Komisje przedkładają Młodzieżowej Radzie sprawozdania z działalności.
3. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego w trybie określonym w § 12 ust. 2.
4. W pracach komisji może uczestniczyć również osoba nie będąca Radnym, której nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu.
§ 17. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizację pracy Młodzieżowa Rada określi w odrębnym w Regulaminie.
§ 18. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady;
2) Prezydium Młodzieżowej Rady;
3) komisji;
4) grupie złożonej z minimum 6 Radnych.
2. Uchwały Młodzieżowej Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.
§ 19. 1. Nadzór nad działalnością Rady w zakresie zgodności z prawem sprawuje Rada Miejska.
2. Przewodniczący Młodzieżowej Rady zobowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej uchwał Młodzieżowej Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia, z wyjątkiem uchwał o charakterze stanowisk.
3. Rada Miejska uchyla sprzeczną z prawem uchwałę Młodzieżowej Rady na sesji najbliższej od dnia jej przedłożenia.
Rozdział 5.
Finanse Młodzieżowej Rady
§ 20. Środki na realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady pochodzą z budżetu Gminy Drezdenko
§ 21. Młodzieżowa Rada może nawiązywać współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Drezdenko, w szczególności z mającymi podobne cele, w ramach których prowadziłaby wspólne projekty, na które ubiegałaby się o środki zewnętrzne, pochodzące w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 22. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji powinny być kontynuowane przez Młodzieżową Radę następnej kadencji.
§ 23. 1. Pomieszczenia na działalność Młodzieżowej Rady zapewnia Urząd Miejski w Drezdenku
2. Zasady korzystania z tych pomieszczeń przez Młodzieżową Radę, na jej wniosek, ustala Przewodniczący Rady Miejskiej.
Rozdział 7.
Regulamin przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenka.
§ 24. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, Gimnazjum nr 1 w Drezdenku oraz Gimnazjum nr 2 w Drezdenku w swoich szkołach, za wyjątkiem osób zawieszonych w prawach ucznia.
§ 25. Radni Młodzieżowej Rady wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i równym.
§ 26. Młodzieżowa Rada liczy 16 radnych.
§ 28. 1. Okręgami wyborczymi są:
1) okręg wyborczy nr 1 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku (8 mandatów)
2) okręg wyborczy nr 2 – Gimnazjum nr 1 w Drezdenku (4 mandaty)
3) okręg wyborczy nr 3 – Gimnazjum nr 2 w Drezdenku (4 mandaty)
§ 29. 1. W przypadku zgłoszenia się takiej liczby kandydatów jaka jest liczba mandatów w danym okręgu wyborczym, otrzymują oni automatycznie mandaty radnych.
2. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów niż przewidziana w okręgu liczba mandatów organizuje się wybory uzupełniające.
§ 30. Wybory przeprowadzają Szkolne Komisje Wyborcze złożone ze wskazanego przez dyrektora pracownika szkoły, który przewodniczy pracom Komisji oraz trzech osób wybranych w drodze losowania spośród chętnych zgłoszonych przez poszczególnych kandydatów na radnych, z zastrzeżeniem, że jeden kandydat może zgłosić jedną osobę.
§ 31. W przypadku braku wystarczającej liczby osób, o których mowa § 30  powołuje się na to miejsce chętnych uczniów.
§ 32. Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:
1) rozpowszechnienie informacji na temat wyborów;
2) rejestracja zgłoszonych kandydatów i zorganizowanie spotkania z nimi;
3) przygotowanie kart do głosowania;
4) przeprowadzenie głosowania w szkole;
5) ustalenie wyników głosowania w szkole;
6) podanie wyników do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;
7) sporządzenie protokołu z głosowania;
8) przekazanie dokumentacji z przeprowadzonych wyborów do Biura Rady Miejskiej w Drezdenku.
§ 33. Prawo zgłaszania swojej kandydatury na radnego przysługuje wszystkim uczniom danej szkoły.
§ 34. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Szkolna Komisja Wyborcza. Rejestracja kandydatów dokonywana jest według kolejności zgłoszeń.
§ 35. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: nazwę szkoły, imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia oraz pisemną zgodę rodziców (opiekunów).
§ 36. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Każdy wyborca ma prawo oddać jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.
§ 37. Wybory zarządza ustępujący Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenka. W przypadku pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej wybory zarządza Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku. Karty do głosowania przygotowują Szkolne Komisje Wyborcze. Są one opatrzone pieczęcią danej szkoły i wydawane do głosowania uczniom.
§ 38. Wybory przeprowadza się wg następującego kalendarza:
1)Zarządzenie wyborów
2)Wyznaczenie przez dyrektorów szkół pracowników pełniących obowiązki Przewodniczących Szkolnych Komisji Wyborczych – do czterech dni od zarządzenia wyborów
3)Zgłaszanie kandydatur na radnych do Przewodniczących Szkolnych Komisji Wyborczych – do 14 dni od zarządzenia wyborów
4)Powołanie pełnych składów Szkolnych Komisji Wyborczych – do 24 dni od zarządzenia wyborów
5)Kampania wyborcza – do 31 dni od zarządzenia wyborów
6)Przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników w poszczególnych okręgach wyborczych – zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku
7)Przekazanie protokołów z przeprowadzonych wyborów do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku – do dwóch dni od przeprowadzenia wyborów
8)Zwołanie pierwszej sesji Młodzieżowej Rady zgodnie z § 37 niniejszego Statutu
§ 39. Wybory uzupełniające przeprowadza się zgodnie z kalendarzem określonym w § 38 niniejszego Statutu.
§ 40. Wybory przeprowadza się przez wystawienie w dniu wyborów zapieczętowanej urny, do której wyborcy wrzucają karty do głosowania z zakreślonym znakiem „X” przy nazwisku wybranego kandydata. Wszelkie inne dopiski, skreślania czy też inne niż wyżej wymienione oznaczenia kart, powodują nieważność karty.
§ 41. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość oddanych ważnie głosów. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kilku kandydatów, o wyborze decydują dodatkowo przeprowadzone wybory, które powinny się odbyć przed upływem 7 dni od dnia I tury wyborów.
§ 42. Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej przekazuje protokół wraz z wynikami wyborów w terminie dwóch dni od dnia wyborów do Biura Rady Miejskiej w Drezdenku celem przekazania Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Kopie dokumentu pozostają w dokumentacji samorządu uczniowskiego.
§ 43. Radnym Młodzieżowej Rady staje się osoba wybrana w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, która na sesji Młodzieżowej Rady złoży ślubowanie: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenko sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego miasta”. Ślubujący może zakończyć wygłaszanie ślubowania słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.
§ 44. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady, wakujący mandat obsadzany jest przez osobę, która w wyniku wyborów w danym okręgu uzyskała kolejne miejsce na liście. W przypadku braku takiej osoby, w terminie do 30 dni od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego odbywają się automatyczne wybory w danym okręgu wyborczym w trybie określonym w § 38 niniejszego Statutu.
§ 45. Wyznacza się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku.
 

  • opublikował: Joanna Ambroziak
    data publikacji: 2015-01-09 10:00
  • zmodyfikował: Joanna Ambroziak
    ostatnia modyfikacja: 2015-01-09 10:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30432
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-01-09 10:02

Urząd Miejski w Drezdenku

ul. Warszawska 1

66-530 Drezdenko
 

Dane kontaktowe

tel.: (+48 95) 762 02 02
fax.: (+48 95) 762 02 20
e-mail: um@drezdenko.pl

Godziny urzędowania

pn: 7.30 - 16.30
wt-cz: 7.30 - 15.30
pt: 7.30 - 14.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9635226
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 15:09

Stopka strony