Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIEJSKIEGO W DREZDENKU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.drezdenko.pl

Treść strony

Skargi i wnioski w gminie

W każdy poniedziałek, począwszy od dnia 19 września 2011r.,  Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba przyjmować będzie obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Przyjęcia, o których mowa,  będą się odbywać w Sekretariacie- pok. nr 120  w godz. od 16.30 do 17.00.

 

 Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.

 SKARGA

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Termin załatwienia sprawy:  30 dni 
Opłaty:  brak 

DO KOGO SKIEROWAĆ SKARGĘ?

Jeśli skarga dotyczy:

• rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – do wojewody, a w zakresie spraw finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
• organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – do wojewody,
• wójta (burmistrza lub prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych) – do rady gminy,
• starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych – do rady powiatu,
• marszałka województwa – do sejmiku województwa,
• wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – do właściwego ministra, a w innych sprawach – do prezesa Rady Ministrów,
• innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej – do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór,
• ministra – do prezesa Rady Ministrów,
• organu centralnego i jego kierownika – do organu, któremu podlega,
• w przypadku skarg dotyczących zadań i działalności organizacji społecznej, wyposażonej w uprawnienia do realizacji zadań jej zleconych, właściwy jest bezpośrednio organ wyższego stopnia nad tą organizacją, a w przypadku organu naczelnego takiej organizacji społecznej, właściwy jest prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością tej organizacji.

Załatwianie skarg

Organ administracji publicznej powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Organ administracji publicznej, zaraz po załatwieniu skargi, powinien zawiadomić nas o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie powinno zawierać:

• oznaczenie organu, od którego pochodzi,
• wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
• podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Należy podkreślić, że zawiadomienie musi mieć formę pisemną,  a wymienione składniki obowiązkowo powinny się w nim znaleźć. W przypadku skargi zbiorowej lub petycji zawiadomienie należy doręczyć wszystkim skarżącym, pod warunkiem że nie wskazali jednej osoby jako umocowanej do występowania w ich imieniu i do przyjmowania pism organu załatwiającego skargę lub petycję.

Gdy załatwienie skargi nas nie zadowala

Wtedy jest możliwość wniesienia przez adresata zawiadomienia kolejnej skargi, tym razem będącej przedmiotem niezadowolenia z załatwienia skargi. Pamiętajmy jednak, że w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. Ponownie wniesiona skarga tylko wtedy może być załatwiona w taki właśnie sposób, gdy jej przedmiot w pełni pokrywa się z poprzednio wniesioną skargą.

W przypadku, gdy skarga ponawia wcześniej zgłoszone zarzuty jednakże z nową lub uzupełnioną argumentacją, bądź też z dodaniem nowych, nie podnoszonych wcześniej okoliczności faktycznych to będzie to nowa skarga. W związku z tym organ będzie zmuszony załatwić ją niejako od początku.

WNIOSKI

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Do kogo kierować wnioski?

Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. W przypadku, gdyby wniosek trafił do niewłaściwej instytucji, to organ, który go otrzymał, ma obowiązek w ciągu 7 dni przekazać go właściwemu organowi.

Termin rozpatrzenia wniosku

Wniosek powinien zostać załatwiony i rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia wniosku informuje się wnioskodawcę.

PODSTAWA PRAWNA • Art. 227 – 247 kodeksu postępowania administracyjnego

Metryka

  • opublikował: Magdalena Zając
    data publikacji: 2011-09-14 11:31
  • zmodyfikował: Małgorzata Grzelak
    ostatnia modyfikacja: 2012-07-04 11:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64140
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-07-04 11:06:44