Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Intranet

Zaloguj się

Kalendarium

«grudzień 2018»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 28 maja 2018r.

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią

 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o przyjęciu:

 

 • uchwały Nr LX/531/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 maja 2018 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drezdenko-Radowo,
 • uchwały Nr LX/530/2018 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 maja 2018 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zagorze.

 

Z treścią ww. dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, przy ul. Warszawskiej 1, 66 - 530 Drezdenko, pokój nr 10 oraz na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drezdenko (www.bip.drezdenko.pl).

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DREZDENKA Z DNIA 15 MARCA 2018 R.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie drezdenko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Drezdenko:

 

 1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zagórze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drezdenko – Radowo;

 

w dniach od 22 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, pokój 10 i 11 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drezdenko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta o godzinie 12:00.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zasady składania uwag reguluje art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.). Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi należy wnieść na piśmie do Burmistrza Drezdenka na adres Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 24 kwietnia 2017 r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Drezdenku trzech uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko:

1.Uchwała Nr XLI/354/2017 RM w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów;

2.Uchwała Nr XLI/355/2017 RM w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drezdenko-Radowo;

3. Uchwała Nr XLI/356/2017 RM w Drezdenku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zagórze;

             Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Drezdenka – na adres Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko w terminie do 25 maja 2017 r.

            Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.), lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

            Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące w/w planów w terminie do 25 maja 2017 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Drezdenku (jak wyżej); ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku (pok. nr 10 lub 11) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres email: budownictwo@drezdenko.pl.

        Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Drezdenka.

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DREZDENKA Z DNIA 15 MARCA 2018 R.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie drezdenko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Drezdenko:

 

 1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zagórze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Drezdenko – Radowo;

 

w dniach od 22 marca 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, pokój 10 i 11 w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drezdenko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta o godzinie 12:00.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.).

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zasady składania uwag reguluje art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.). Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi należy wnieść na piśmie do Burmistrza Drezdenka na adres Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2018 r.

 

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kucharska
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Joanna Kucharska
  data publikacji: 2017-04-26 09:48
 • zmodyfikował: Joanna Kucharska
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-28 10:36

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5472
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-28 10:36

Urząd Miejski w Drezdenku

ul. Warszawska 1

66-530 Drezdenko
 

Dane kontaktowe

tel.: (+48 95) 762 02 02
fax.: (+48 95) 762 02 20
e-mail: um@drezdenko.pl

Godziny urzędowania

pn: 7.30 - 16.30
wt-cz: 7.30 - 15.30
pt: 7.30 - 14.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7431492
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-19 11:59

Stopka strony